การใช้ This That These Those และ There

การใช้ This That These Those แปลว่า “นี้ นั่น เหล่านี้ เหล่านั้น” (Verb ผันตาม Object)

This
That
+ Singular Verb เช่น This person is student.
แปลว่า คนนี้คือนักเรียน
These
Those
+ Plural Verb เช่น These people are students.
แปลว่า คนเหล่านี้คือนักเรียน

การใช้ There แปลว่า “มี” (Verb ผันตาม Subject) มีสามแบบ ดังนี้

1. Singular Countable Noun ใช้ There is + Sing N

There is a mango tree in the garden. (a mango tree เป็น subject และเป็น singular countable noun จึงใช้ is)
แปลว่า มีต้นมะม่วงหนึ่งต้นในสวน

2. Plural Countable Noun ใช้ There are + (many/some/a few) + Plu N

There are students in the class.
แปลว่า มีนักเรียนหลายคนในชั้นเรียน

There are not many students in the class.
แปลว่า มีนักเรียนไม่กี่คนในชั้นเรียน

3. Uncountable Noun ใช้ There is + (a lot of / some / a little) + Un/N

There is not much rice in the pot.
แปลว่า มีข้าวไม่เยอะในหม้อ

Leave a Reply